ხშირად დასმული შეკითხვები

ინსპექტირებისათვის საჭიროა ავტოსატრანსპორტო საშაულების რეგისტრაციის მოწმობა ე.წ. ტექნიკური პასპორტი ან მისი ასლი და მომსახურების საფასურის გადახდის ქვითარი.

მსუბუქი ავტომობილის და სატვირთო ავტომობილის (3.5 ტ. მდე) ინსპექტირების საფასური შეადგენს 60 ლარს.

ელექტრომობილის ინსპექტირების საფასური შეადგენს 48 ლარს.

ავტობუსის ინსპექტირების საფასური შეადგენს 100 ლარს.

თუ თქვენი ავტოსატრანსპორტო საშუალება მიეკუთვნება M1 კატეგორიას – გამოშვების თარიღიდან 4 წლის გასვლამდე ინსპექტირება არ უწევს.

გამოშვების თარიღიდან 4 წლის შემდეგ ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ 8 წლამდე.

გამოშვების თარიღიდან 8 წლის შემდეგ − ყოველ წელიწადს.

ტაქსი – 1 წლის შემდეგ გამოშვების თარიღიდან და შემდეგ ექვს თვეში ერთხელ.

პიკაპი – 4 წლის შემდეგ გამოშვების თარიღიდან და შემდეგ ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ. გამოშვების თარიღიდან 8 წლის შემდეგ − ყოველ წელიწადს.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოსატრანსპორტო საშუალებები – 1 წლის შემდეგ გამოშვების თარიღიდან და შემდეგ ყოველ წელიწადს.

თუ თქვენი ავტოსატრანსპორტო საშუალება მიეკუთვნება M2 კატეგორიას – 1 წლის შემდეგ გამოშვების თარიღიდან და შემდეგ ექვს თვეში ერთხელ.

თუ თქვენი ავტოსატრანსპორტო საშუალება მიეკუთვნება N1 კატეგორიას – 2 წლის შემდეგ გამოშვების თარიღიდან და შემდეგ ყოველ წელიწადს.

ხარვეზები მათი სიმძიმის დონის გათვალისწინებით იყოფა 3 კატეგორიებად:

ა) სახიფათო ხარვეზი − ხარვეზი, რაც წარმოშობს პირდაპირ და მყისიერ რისკს საგზაო უსაფრთხოების მიმართ ან უარყოფითად აისახება გარემოზე. სახიფათო ხარვეზის შემთხვევაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებას ეკრძალება საერთო სარგებლობის გზებზე გადაადგილება.

ბ) მნიშვნელოვანი ხარვეზი − ხარვეზი, რომელიც შესაძლებელია, უარყოფითად აისახოს სატრანსპორტო საშუალების უსაფრთხოებაზე ან გავლენა იქონიოს გარემოზე, ან საფრთხე შეუქმნას ქვეითებსა და საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებს. მნიშვნელოვანი ხარვეზის შემთხვევაში ავტომფლობელს ეძლევა 30 კალენდარული დღე ხარვეზების გამოსასწორებლად.

გ) უმნიშვნელო ხარვეზი − ხარვეზი, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას არ ახდენს სატრანსპორტო საშუალების უსაფრთხოებაზე ან გარემოზე. უმნიშვნელო ხარვეზი უნდა გამოსწორდეს მომდევნო ინსპექტირების დადგომამდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში უმნიშვნელო ხარვეზი მომდევნო ინსპექტირების პროცესში გადაკვალიფიცირდება მნიშვნელოვან ხარვეზად და ინსპექტირება ვერ ჩაითვლება დადებითად გავლილად!

ამ შემთხვევაში ავტომფლობებლს ეძლევა 30 კალენდარული დღე ხარვეზების გამოსასწორებლად, რის შემდეგაც განმეორებითი ინსპექტირებისას ავტოსატრანსპორტო საშუალება შემოწმდება ვიზუალურად და დახარვეზებულ ელემენტებზე.

განმეორებითი ინსპექტირება თავისუფლდება მომსახურების საფასურის გადახდისაგან იგივე ცენტრში, სადაც პირველადი ისნპექტირება ჩატარდა.

2021 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით განხორციელებული ტექნიკური ინსპექტირებისას გამოიყენება შემდეგი კოეფიციენტი: ძრავას უქმ სვლაზე – 0,6% და ძრავას უქმ სვლაზე მაღალი ბრუნთა რიცხვით (არანაკლებ 2 000 ბრ/წთ-ისა) – 0.6%;


2022 წლის 1 იანვრის შემდგომ გამოიყენება შემდეგი კოეფიციენტი: ძრავას უქმ სვლაზე – 0,5% და ძრავას უქმ სვლაზე მაღალი ბრუნთა რიცხვით (არანაკლებ 2 000 ბრ/წთ) – 0.3%.

2020 წლის 1 აპრილიდან საქართველოში პირველად რეგისტრირებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ტექნიკური ინსპექტირებისას გამოიყენება შემდეგი კოეფიციენტი: ძრავას უქმ სვლაზე – 0,5% და ძრავას უქმ სვლაზე მაღალი ბრუნთა რიცხვით (არანაკლებ 2 000 ბრ/წთ) – 0.3%. ლამდა კოეფიცინეტი 1 +- 0.03.

− ჩვეულებრივი დიზელის ძრავებისთვის – 2,5 m-1-ს,

− დიზელის ძრავებისთვის ტურბოჩაბერვით – 3,0 m-1-ს

მომსახურების საფასურის გადახდა ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით (თიბისი PAY, საბანკო გადარიცხვით ან PTI.GE ვებ გვერდის საშუალებით.

ერთ ღერძზე უნდა იყოს იდენტური პროტექტორის ნახატის მქონე საბურავები. უნდა იკითხებოდეს საბურავის დამზადების თარიღი და მათი დამზადების თარიღიდან არ უნდა იყოს 10 წელზე მეტი ვადა გასული. პროტექტორის ნახატის სიმაღლე უნდა აკმაყოფილებდეს საბურავზე არსებული ცვეთის ინდიკატორის პარამეტრებს ან M1 და N1 კატეგორიაზე მინიმალური პროტექტორის ნახატის სიმაღლე უნდა იყოს 1.6 მმ და M2 კატეგორიაზე 2.0 მმ.

მინამწმენდის მოქმედების არეალში ბზარების ან ლაქების არსებობის შემთხვევაში მათი დიამეტრი არ უნდა აჭარბებდეს 5 მმ-ს.

აკრძალულია ფარებზე სინათლის ნაკადის მიმართულების რეგულირება სტიკერების გამოყენებით.

2020 წლის პირველი აპრილის შემდეგ საქართველოში პირველად რეგისრიტებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე აკრძალულია საჭის მდებარეობის ცვლილება, ასევე იმ ავტომობილებს, რომლებსაც პირველი აპრილის შემდეგ ინსპექტირების პრიცესში დაუფიქსირდა საჭის მდებარეობა, ვერ მოახდენენ საჭის მდებარეობის შეცვლას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ვერ შეძლებენ ინსპექტირების გავლას…

ფარებზე დაუშვებელია ბზარების არსებობა, არ უნდა იყოს მათი ჰერმეტულობა დარღვეული და არ უნდა იყოს დაორთქლილი. ერთნაირი დანიშნულების მქონე ფარებზე (მარჯვენა და მარცხენა მხარეს) ნათურებზე სინათლის ძალა ერთმანეთთან მიმართებაში არ უნდა განსხვავდებოდეს 2 ჯერ მეტად. მოხვევის მაჩვენებლი ფარების ნათების ფერი უნდა იყოს ყვითელი არ წითელი ტონალობის…